အကြမ်းဖက်အုပ်စုအဖြစ် ကြေညာခြင်း

Sat, 08/26/2017 - 10:51 -- moi-admin
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၁၇
၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း ၄ ရက်
(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ် လ ၂၅ ရက်)
အကြမ်းဖက်အုပ်စုအဖြစ် ကြေညာခြင်း
Credit , State Counsellor Office Information Committee
News catagoris: